Bóg zapłać z ofiary do puszek na Uniwersytet Papieski w Krakowie i Tarnowie.

Dziękujemy wszystkim za udział w pielgrzymce do Limanowej i modlitwie w intencji naszej Parafii w piątek w bazylice.

Radę parafialną zapraszamy na spotkanie dziś o godz. 1600 na plebanii.

Rodzinę Edmundową zapraszamy na spotkanie w środę po Mszy wieczornej w domu sióstr.

Rozpoczynamy przygotowanie do sakramentu bierzmowania. Uczniów klas 7 zapraszamy wraz z rodzicami w środę na Mszę św. o godz. 1800 i spotkanie.

Młodzież począwszy od klas 7 zapraszamy na spotkania grupy młodzieżowej w czwartki o godz. 1900 na plebanii.

W sobotę, 24 września zapraszamy na kolejny etap Rodzinnego Pielgrzymowania Beskidzką Drogą św. Jakuba. Wyjazd o godzinie 700, koszt: 30 zł. Zapisy do czwartku w zakrystii. Wszelkie informacje na plakacie oraz stronie internetowej parafii.

W tym tygodniu troskę o kaplicę powierza się rodzinom ze Stronia – koło Rzeki: Stefan Leśniak, Tomasz Szczęsny, Stanisław Dara, Krzysztof Kunicki, Paweł Kunicki.

Zachęcamy do nabywania w zakrystii Kalendarzy Rolników na nowy rok.

Wydział Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych przy Kurii Diecezjalnej zaprasza do udziału w 41 Diecezjalnej Pielgrzymce w intencji trzeźwości, 25 września w Szczepanowie.

Przewodnik Kalwaryjski Stanisław Mrowca organizuje jednodniową autokarową pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej 1 października. Wyjazd o 630. Szczegóły i zapisy u p. Stanisława, nr telefonu w gablocie (18 33 36 745).

Sołtysi zwołują zebrania wiejskie, których tematem będzie przeznaczenie środków funduszu sołeckiego na rok 2023:

 • Sołectwo Stronie – w środę, 21 września o godz. 1800 w remizie OSP w Stroniu
 • Sołectwo Przyszowa II – w czwartek, 22 września o godz. 1700 w Szkole Podst. nr 2
 • Sołectwo Długołęka – Świerkla – w piątek, 23 września o godz. 1700 w Szkole Podst.

Juto w Szkole Podstawowej w Długołęce – Świerkli odbędzie się spotkanie informacyjne na temat dotacji na odnawialne źródła energii (fotowoltaika, pompy ciepła) 85% dofinansowania.

 

Zbliżają się wybory do parafialnej Rady Duszpasterskiej.

Bardzo prosimy o poważne i odpowiedzialne włączenie się w wybory. Kandydatów do rady można zgłaszać na piśmie soboty, 15 października. Karty zgłoszeniowe są do zabrania przy wyjściach z kościoła. Można je składać uzupełnione do puszek, na tacę, w zakrystii lub kancelarii. Przed zgłoszeniem trzeba uzyskać słowną zgodę zgłaszanej osoby na kandydowanie do rady.

Kandydatem do rady może byś osoba pełnoletnia, będąca praktykującym katolikiem, która przyjęła sakrament bierzmowania, odznacza się roztropnością i prawością, jest wolna od kar kościelnych, posiada stałe zamieszkanie w parafii i cieszy się dobrą opinią. Maksymalna długość uczestnictwa w Radzie wynosi trzy kadencje, czyli 15 lat. Szczegółowy komunikat jest dostępny na stronie internetowej.

Przyszowa, 18.09.2022 r.

 

KOMUNIKAT

 

W ślad za ogłoszeniem, podanym podczas poprzedniej niedzieli, przekazujemy do wiadomości szczegółowe informacje dotyczące wyborów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

 

Ksiądz Biskup Ordynariusz Andrzej Jeż, Zarządzeniem z dnia 17.08.2022 roku, w związku z upływem kadencji wybranych przed 5-ciu laty Parafialnych Rad Duszpasterskich zarządził w całej Diecezji nowe wybory do tychże Rad w dniu 23 października 2022 r.

 

W związku z powyższym, w oparciu o obowiązujący „Regulamin wyboru Rad Duszpasterskich w diecezji tarnowskiej”, podaje się podstawowe zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Przyszowej:

 

 1. Kandydatami na członków Rady Duszpasterskiej mogą być pełnoletni katolicy, którzy przyjęli Sakrament Bierzmowania, czynnie uczestniczą w życiu wspólnoty parafialnej i są znani z zasad życia zgodnego z etyką katolicką.

 

 1. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pełnoletnim członkom wspólnoty parafialnej.

 

 1. Od tej niedzieli, od 18 września 2022 r. rozpoczął się proces zgłaszania kandydatów na członków Rady.

Nazwiska i imiona kandydatów należy przekazywać w formie pisemnej na kartach zgłoszeniowych, których druki znajdują się w kościele parafialnym na stolikach za ławkami, przy wejściach bocznych oraz w kaplicy w Stroniu.

Wypełnione karty zgłoszeniowe kandydatów należy składać w następujący sposób:

 • do urn wyborczych (puszek) umieszczonych w kościele parafialnym i w kaplicy w Stroniu,
 • na tacę podczas Mszy Świętych,
 • w zakrystii,
 • w kancelarii parafialnej.

W zgłoszeniu kandydatów należy podać: nazwisko i imię kandydata, adres zamieszkania (miejscowość).

Zgłoszenie należy potwierdzić swoim czytelnym podpisem. Przed dokonaniem zgłoszenia należy uzyskać słowną zgodę zgłaszanej osoby na kandydowanie do Rady.

Zakończenie zgłaszania kandydatów oraz ustalenie list zgłoszonych kandydatów nastąpi w sobotę 15 października 2022 r.

 

 1. Ustalono następującą liczbę miejsc do obsadzenia w wyniku wyborów w poszczególnych sołectwach, wchodzących w skład Parafii:
 • Przyszowa I – 3 członków
 • Przyszowa II (Berdychów) – 3 członków
 • Stronie – 3 członków
 • Długołęka – 1 członek

 

Łączna liczba wybieranych członków Rady wynosi 10 osób.

Liczba zgłoszonych kandydatów powinna być większa od liczby miejsc do obsadzenia w wyniku wyborów.

 

 1. Listy zgłoszonych kandydatów ustalone zostaną przez powołaną Komisję Wyborczą, złożoną z 2-5 osób. Listy kandydatów sporządzone według poszczególnych sołectw będą zawierać następujące dane: imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania.

 

 1. W niedzielę, 16 października 2022 r., podczas wszystkich nabożeństw, Parafianie zostaną poinformowani o ustalonych listach kandydatów.

Listy te zostaną również umieszczone w gablotach kościelnych i na stronie internetowej Parafii.

 

 1. Wybory członków Rady obędą się w dniu 23 października 2022 r. (niedziela), podczas wszystkich nabożeństw – Mszy Świętych, w kościele parafialnym oraz w kaplicy w Stroniu.

 

Druki kart wyborczych zostaną przygotowane i będzie je można pobrać w kościele parafialnym i kaplicy w Stroni, podobnie jak poprzednie karty zgłoszeniowe. Na druku karty wyborczej należy wpisać nazwiska i imiona kandydatów spośród kandydatów zamieszczonych w uprzednio ogłoszonych listach kandydatów w poszczególnych sołectwach, w liczbie nie większej niż liczba wybieranych członków Rady w danym sołectwie.

Umieszczenie na karcie wyborczej większej liczby kandydatów lub umieszczenie na niej innych kandydatów niż tych, których nazwiska znalazły się na listach kandydatów, spowoduje uznanie karty za nieważną i głos nieważny.

Karty wyborcze będzie można składać do urn wyborczych (puszek) znajdujących się w kościele parafialnym i w kaplicy w Stroniu podczas wszystkich nabożeństw.

 

 1. W godzinach wieczornych w dniu 23 października 2022 r. Komisja Wyborcza dokona wyliczenia głosów oddanych na poszczególnych kandydatów i ustali wyniki wyborów.

 

 1. Ogłoszenie wyników wyborów oraz pełnego Składu Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Przyszowej nastąpi po upływie tygodnia od dnia wyborów tj. w niedzielę 30 października 2022 r. podczas wszystkich nabożeństw w kościele parafialnym i w kaplicy w Stroniu – w formie komunikatu. Komunikat zostanie również umieszczony na stronie internetowej Parafii.

 

     Zwracam się z apelem o pełne uczestnictwo w wyborach członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej

 

Wszystkie informacje związane z wyborami będą dostępne na stronie internetowej Parafii.

ks. mgr Jan Gajda
Proboszcz